Avocații nu vor plăti 10%

ORDIN nr.247 din 17 februarie 2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

sursa:

Având în vedere prevederile art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  prevederile  Hotărârii Guvernului  nr.  50/2012  pentru  modificarea  şi  completarea  Normelor metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal,  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,
întrucât cu data de 1 octombrie 2011 sunt abrogate prevederile Codului comercial  şi  ale  Legii  nr.  178/1934  pentru  reglementarea  contractului  de consignație,  acte  normative  care  conțineau  prevederi  privind  contractele  de comision, mandat comercial şi respectiv contractul de consignație,
în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea  şi  funcționarea  Ministerului  Finanțelor  Publice,  cu  modificările  şi completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ART. 1
Prezentul  ordin  stabileşte  procedura  unitară  pentru  aplicarea prevederilor  art.  52  privind  impunerea  veniturilor  plătite  în  baza  contractelor civile  încheiate  potrivit  Legii  nr.  287/2009  privind  Codul  civil,  republicată,  cu modificările ulterioare (Codul civil), în formă scrisă în vederea impunerii fiscale.

ART.2
(1)  Persoanele  fizice  care  desfăşoară  activități  independente  fiind organizate  ca  persoane  fizice  autorizate,  întreprinderi  individuale  şi întreprinderi  familiale  precum  şi  persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din profesii libere, individual sau într‐o formă de asociere au obligația să efectueze în  cursul  anului  plăți  anticipate  cu  titlu  de  impozit  stabilite  de  organul  fiscal competent, pe baza venitului anual estimat sau a venitului net realizat în anul precedent,  după  caz  conform  art.  82  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), privind stabilirea plăților  anticipate  de  impozit  cu  excepția  contribuabililor  care  realizează  venituri  pentru  care  plățile  anticipate  se  stabilesc  prin  reținere  la  sursă. Plătitorii de astfel de venituri nu au obligații privind calculul, reținerea şi virarea impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de beneficiarii de venit, cu excepția prevederilor art. 3 alin. (2).
(2)  Pentru  persoanele  fizice  care  desfăşoară  activități  independente  şi care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul afacerii, plățile  anticipate  trimestriale  stabilite  de  organul  fiscal  competent  conform declarației fiscale a contribualilului, vor fi efectuate de acesta pe baza deciziei de  impunere.  Plătitorii  de  astfel  de  venituri  nu  au  obligații  privind  calculul, reținerea  şi  virarea  impozitului  reprezentând  plată  anticipată  în  contul impozitului anual datorat  de beneficiarii de venit.
(3) În cazul persoanelor fizice, indiferent dacă desfăşoară sau nu activități independente,  care  realizează  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din patrimoniul  personal,  pe  baza  contractului  încheiat  între  părți  potrivit prevederilor  Codului  Civil,  sunt  aplicabile  prevederile  Cap.  IV  al  titlului  III „Impozitul pe venit“ din Codul fiscal.
(4) Plătitorii de venit persoane fizice sau juridice, precum şi alte entități fără  personalitate  juridică  care  efectuează  plăți  către  asocierile  fără personalitate juridică sau persoane juridice care aplică principiul transparenței fiscale,  nu  au  obligația  calculării,  reținerii  la  sursă  şi  virării  impozitului reprezentând plată anticipată.

ART. 3
(1) Până la data de 1 octombrie 2011,  veniturile realizate de persoanele fizice  din  activitățile  desfăşurate  în  baza  contractelor  de  comision,  mandat comercial,  contracte  comerciale  reglementate  de  Codul  comercial  şi  respectiv contractul  de  consignație  reglementat  potrivit  Legii  nr.  178/1934  pentru reglementarea  contractului  de  consignație  sunt  supuse  impunerii  în conformitate  cu  prevederile  art.  52  alin.  (1)  lit.  b)  şi  c)  din  Codul  fiscal,  în vigoare la acea dată.
(2)  Plătitorii  de  venituri  au  obligația  de  a  calcula,  reține  şi  vira  impozit prin reținere la sursă în baza art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentului ordin în cazul veniturilor plătite beneficiarilor, în baza următoarelor tipuri de contracte:
‐  contracte  de  comision,  mandat  comercial  şi  de  consignație,  calificate drept  contracte  civile  după  data  de  1  octombrie  2011,  precum  şi  în  cazul contractului de agent;
‐ contractelor/convențiilor civile, care atât înainte cât şi după intrarea în vigoare a Codului civil au aceeaşi natură juridică.
(3) Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit a) şi c) din Codul fiscal  au  obligația  de  a  calcula,  reține  la  sursă  şi  vira  impozitul  reprezentând plăți anticipate.

ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru DRĂGOI

..

Leave a Reply